Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Komunitný plán sociálnych služiebVytlačiť
 

Vážení občania,

žiadame Vás o vyplnenie nasledovného dotazníka z dôvodu aktuálneho spracovávania rozvojového dokumentu v oblasti sociálnych služieb - Komunitného plánu sociálnych služieb obce Červeník na roky 2018 - 2022. Za vyplnenie dotazníka vopred ďakujeme.

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUuqw7eCSRbm5U5MEjmCuL-fYyzB_U_zZvry22tjmIp6RKXQ/viewform?usp=sf_link


 
 

Triedený zber tetrapakovVytlačiť
 

Oznamujeme občanov, že nádoby na zber tetrapakov sú rozmiestnené nasledovne:

- pred bývalou zváracou technikou

- pred predajňou Coop Jednota

- pri obecnej bytovke na Hollého ulici

- na Mlynskej ulici

- na zbernom dovore

 

S účinnosťou od 1.2.2018 mení systém zberu VKM (viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky, t.j. tetrapakov) z vrecového zberu na zber z  1100 l nádob.

 

(krabicové obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína ... s označením C/PAP)

Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť. 


 
 

Súkromná základná umelecká školaVytlačiť
 

plagat ZUS.jpg

Súkromná základná umelecká škola, Osloboditeľov 9, Červeník

prijíma žiakov na školský rok 2018/2019

na hudboný a výtvarný odbor

 

Súbor na stiahnutie plagat ZUS.jpg plagat ZUS.jpg (3.5 MB)

 
 

Triedený zber v obciVytlačiť
 

stiahnuť.jpg

Obec Červeník podpísala Zmluvu o poskytnutí  NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Triedený zber komunálnych odpadov v obci Červeník“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

logo_pismo.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Základné informácie o projekte:

Fond

Kohézny fond

Operačný program

Operačný program Kvalita životného prostredia

Špecifický cieľ

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov           

Názov projektu

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Červeník

Hlavný cieľ projektu

Realizáciou projektu sa dodá nová technika pre zberný dvor v obci Červeník a to: Príves za traktor malý, Bio sekací a rezací voz, Kontajnerový traktorový príves, Kontajner pre ramenový nakladač 4ks, pričom cieľom je dosiahnutie zvýšenia kapacity pre triedenie komunálnych odpadov a dosiahnutie množstva vytriedeného komunálneho odpadu vo výške 71,28 t/rok.

Kontrahovaná výška NFP

248 474,40 Eur

Hypertextový odkaz na webové sídlo RO

www.op-kzp.sk


 
 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PIEŠŤANOCHVytlačiť
 

 

Znak_Hazz.JPG

Jarné obdobie je typické pre jarné upratovanie, kedy sa spaľovaním zbavujeme rôznych nepotrebných horľavých materiálov a tak Vás dôrazne upozorňujeme na nebezpečenstvo vypaľovania trávy a suchých porastov, ktoré každoročne spôsobujú smrteľné zranenia najmä u starých občanov, ale i veľa požiarov či už hospodárskych budov, stohov slamy, ale najviac sú pri týchto činnostiach ohrozené lesné porasty. Najčastejšou príčinou lesných požiarov je  stále človek a jeho hospodárska činnosť, t.j. zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie  trávy a suchých porastov, fajčenie a spaľovanie odpadu a odpadkov, najčastejšie na miestach s možnosťou rýchleho rozšírenia požiaru.

         

Zákon o požiarnej ochrane zakazuje právnickým a fyzickým osobám vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.  K spaľovaniu, či páleniu odpadu zároveň upozorňujeme, že od 1.1.2006 zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch vydanou novelou č. 24/2004 Z.z. zakazuje vykonávať spaľovanie fyzickým aj právnickým osobám. Je na mieste túto skutočnosť rešpektovať a odpad likvidovať iným ekologickým spôsobom.

 

Veríme, že spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôže preklenúť toto obdobie zvýšeného nebezpečia vzniku požiarov bez veľkých morálnych a finančných strát.


 
 

Cvičenie jogyVytlačiť
 

images.jpg Oznamujeme občanom, že  každý utorok a štvrtok sa  v sále kultúrneho domu cvičí joga.  Na cvičenie si treba priniesť podložku. Všetci sú vítaní.

V utorok sa cvičenie začína o 18,00 hod., precvičuje Marcel Košlab.

Vo štvrtok sa cvičenie začína o 18,00 hod., precvičuje František Filip. 

 

Cvičenie je zdarma.


 
 

Radošinské naivné divadloVytlačiť
 

images.jpgObec Červeník

v spolupráci s Radošinským naivným divadlom, Vás srdečne pozývajú na predstavenie:

"Malý veľký muž so SĽUK-om",

ktoré sa uskutoční dňa 01.06.2018 /piatok/ v amfiteátri v Červeníku so začiatkom o 19,30 hod.

Cena vstupenky je 16/osoba. 

rnd_plagat_mvm_stefanik_a4_2018_06_01_amfiteater_cervenik_srgb_mensi.jpg

 


 
 

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.Vytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s.
Tím správy energetických zariadení Západ

Výzva

Západoslovenská distribučná, a.s., ako vlastník energetických zariadení na distribúciu
elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.

Vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov ( d'alej len „vlastníkov") nehnutel'ností,
na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe
Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných
porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej
sústavy v rozsahu podľa § 43 zákona o energetike. Pre účely tejto výzvy sa každý z
vlastníkov pri výkone činností podl'a tejto výzvy považuje za poverenú osobu v zmysle
právnych predpisov na ochranu životného prostredia.

Požadovaný konečný termín vykonania prác ie 30. 11. 2018

V prípade , že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná
odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle citovaného vyplývajúceho
§ 11 zákona o energetike.

V zmysle platných právnych predpisov, využitie drevnej hmoty po oreze, alebo jej
likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti.

0 nevyhnutné vypnutie el. vedenia pre prípad výrubu a orezu je možné požiadať
v lehote min. 35 dní pred ich realizáciou Západoslovenskú distribučnú, a.s.
na tel. č. 033/5563251.

 


 
 

Verešvárska studňaVytlačiť
 

Vážení občania, informujeme Vás o projekte - Obnova verešvárskej studne a okolia v obci Červeník. Na tento projekt bola poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci  - Programu obnova dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku.


 
 

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - orná pôdaVytlačiť
 

Ponuka na predaj ornej pôdy

Ponúkam na predaj ornú pôdu nachádzajúcu sa v kat. území obce Červeník, vedenú na:

1. LV č. 1135, podiel 6/35, parc. č. 1683/1, orná pôda o výmere 12.758 m (2.187m2)

2. Cena je 0,60 €/m2

Ponuky zasielajte na meno vlastníka: Ivan Kuzma, Hollého 358/23, 920 42 Červeník do 07.04.2018

Ponúkané parcely sú zazmluvnené.

Zverejnené: 08.03.2018

Zvesené:

 


 
 

dnes je: 18.3.2018

meniny má: Eduard

webygroup

Úvodná stránka