Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Posedenie pre dôchodcovVytlačiť
 

vianoce.jpg

 

 

Obec Červeník

a

Komisia sociálna, pre kultúru, šport a verejný poriadok obce Červeník

Vás pozývajú

na stretnutie dôchodcov

dňa 17. 12. 2017 (nedeľa) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Červeníku

v programe vystúpia:

 Základná škola s materskou školou Červeník

DFS Verešvaranček a DFSk Verešvaran

 

Srdečné pozvanie patrí pre všetkých občanov


 
 

Vianočný koncert Art Music OrchestraVytlačiť
 

cervenik-01-01-01-01.jpg


 
 

Triedený zber v obciVytlačiť
 

stiahnuť.jpg

Obec Červeník podpísala Zmluvu o poskytnutí  NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Triedený zber komunálnych odpadov v obci Červeník“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

logo_pismo.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Základné informácie o projekte:

Fond

Kohézny fond

Operačný program

Operačný program Kvalita životného prostredia

Špecifický cieľ

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov           

Názov projektu

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Červeník

Hlavný cieľ projektu

Realizáciou projektu sa dodá nová technika pre zberný dvor v obci Červeník a to: Príves za traktor malý, Bio sekací a rezací voz, Kontajnerový traktorový príves, Kontajner pre ramenový nakladač 4ks, pričom cieľom je dosiahnutie zvýšenia kapacity pre triedenie komunálnych odpadov a dosiahnutie množstva vytriedeného komunálneho odpadu vo výške 71,28 t/rok.

Kontrahovaná výška NFP

248 474,40 Eur

Hypertextový odkaz na webové sídlo RO

www.op-kzp.sk


 
 

Upozornenie od polícieVytlačiť
 

Polícia upozorňuje občanov,

 aby venovali zvýšenú pozornosť pri vykonávaní objednávok resp. uzatváraní zmlúv na zhotovenie diela (plastové okná, dvere, žalúzie + ich oprava, zasklenia a pod.), ktoré ponúka osoba Peter Daniel, trv. bytom Dunajská Streda, Nová Ves č. 224/13. Táto osoba, prevezme zálohu za dielo, pričom dielo ani po viacerých urgenciách nevyhotoví a so zákazníkmi ďalej nekomunikuje. Menovaný svoje služby ponúka osobne, prostredníctvom podomového predaja.


 
 

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.Vytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s.
Tím správy energetických zariadení Západ

Výzva

Západoslovenská distribučná, a.s., ako vlastník energetických zariadení na distribúciu
elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.

Vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov ( d'alej len „vlastníkov") nehnutel'ností,
na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe
Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných
porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej
sústavy v rozsahu podľa § 43 zákona o energetike. Pre účely tejto výzvy sa každý z
vlastníkov pri výkone činností podl'a tejto výzvy považuje za poverenú osobu v zmysle
právnych predpisov na ochranu životného prostredia.

Požadovaný konečný termín vykonania prác ie 30. 11. 2018

V prípade , že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná
odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle citovaného vyplývajúceho
§ 11 zákona o energetike.

V zmysle platných právnych predpisov, využitie drevnej hmoty po oreze, alebo jej
likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti.

0 nevyhnutné vypnutie el. vedenia pre prípad výrubu a orezu je možné požiadať
v lehote min. 35 dní pred ich realizáciou Západoslovenskú distribučnú, a.s.
na tel. č. 033/5563251.

 


 
 

Cvičenie jogyVytlačiť
 

images.jpg Oznamujeme občanom, že  každý utorok a štvrtok sa  v sále kultúrneho domu cvičí joga.  Na cvičenie si treba priniesť podložku. Všetci sú vítaní.

V utorok sa cvičenie začína o 18,00 hod., precvičuje Marcel Košlab.

Vo štvrtok sa cvičenie začína o 18,00 hod., precvičuje František Filip. Štvrtok 7.12.2017 sa necvičí.

 

Cvičenie je zdarma.


 
 

Opotrebovaný olejVytlačiť
 

Vážení občania,

 

     vo vestibule obecného úradu sa nachádza nádoba iba na zber opotrebovaného kuchynského oleja, maste a tuku. Takýto olej vkladajte do tejto nádoby  v uzavretých nádobách, napr. PET fľaše, bandasky..., nevkladajte  prosím takýto olej a tuk do sklenených fliaš.

     Na obecnom úrade si vyzdvihnite zdarma lievik, ktorý naskrutkujte na čistú PET fľašu.


 
 

Verešvárska studňaVytlačiť
 

Vážení občania, informujeme Vás o projekte - Obnova verešvárskej studne a okolia v obci Červeník. Na tento projekt bola poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci  - Programu obnova dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku.


 
 

Úradná tabuľa

ZámerVytlačiť
 

OBEC ČERVENÍK, Kalinčiakova 26, 920 42 Červeník

 

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Uznesením OZ č. 7 z 11.12.2017 zverejňuje

 

z á m e r

 

na prenájom pozemkov: parcela reg. E, p.č. 1600/319 o výmere 4641 m2, LV č. 2439 (ostatná plocha) a parcela reg. E p.č. 1602/3 o výmere 3717 m2, LV 2439 (ostatná plocha) mestu Leopoldov, v zastúpení Mgr. Teréziou Kavuliakovou. Spôsob prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodného osobitného zreteľa je výstavba cyklotrasy, ktorá bude využívaná i občanmi obce Červeník.

 

 

 

                                                                                                            Marian Mihálik

                                                                                                             starosta obce


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Správa o hodnotení strategického dokumentu - Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja 2016-2020


 
 

Návrh VZNVytlačiť
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Červeník o elektronickej komunikácii


 
 

dnes je: 15.12.2017

meniny má: Ivica

webygroup

Úvodná stránka