Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Štatút rady školy

ŠTATÚT  RADY ŠKOLY

pri ZŠ s MŠ v Červeníku

 

 

V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a podľa § 9 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení (ďalej len „vyhláška č. 291/ 2004 Z. z.) vydáva Rada školy tento Štatút rady školy.

 

Čl. 1

Základné ustanovenie

 

 1. Školskú samosprávu vykonáva okrem iných zákonom č.  596/2003 Z. z. stanovených orgánov aj  rada školy alebo rada školského zariadenia (ďalej len "rada školy"). Rada školy sa zriaďuje školách a školských zariadeniach  zmysle § 24 ods. 2 a 3 zákona č. 596/ 2003 Z. z.
 2. Rada školy sa zriaďuje pri ZŠ s MŠ v Červeníku.
 3. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorom je zriadená, a je ním ul. Osloboditeľov 9, 920 42 Červeník.

Čl. 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 

 1. Rada školy je ustanovená s pôsobnosťou v rámci školy (školského zariadenia), pri ktorej je zriadená.
 2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly,  posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy (školského zariadenia)  z pohľadu školskej problematiky.

 

Čl. 3

Činnosť rady školy

 

 1. Rada školy plní úlohy v zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z., a to:

a) Uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy (šk. zariadenia) a na jeho základe navrhuje kandidáta na vymenovanie riaditeľa,

b) Predkladá návrh na odvolanie riaditeľa (vždy s odôvodnením) alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy (ak zriaďovateľ odvoláva  riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. b) a c) a ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z),

c) Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy (školského zariadenia).

d) Vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy (školského zariadenia).

e) Vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z.  a v § 5 ods. 7 citovaného zákona, podľa ktorého sa vyjadruje:

 1. k návrhom na počty prijímaných žiakov a návrhom na počty tried,
 2. k návrhu na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,
 3. k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
 4. k návrhu rozpočtu,
 5. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy (školského zariadenia),
 6. k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.,
 7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy (školského zariadenia),
 8. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy (školského zariadenia) rozpracovanému najmenej na dva roky a každoročnému jeho vyhodnoteniu,
 9. k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

2.    Rada školy nemá právomoc zasahovať do oblastí, ktoré jej neprislúchajú, ako napríklad  oblasť pracovno-právna, odmeňovanie zamestnancov, riešenie sťažností, vykonávanie kontrol v školách a školských zariadeniach, priame vstupovanie do výchovno-vzdelávacieho procesu. Výsledným produktom zasadnutí rady školy nie je vydanie rozhodnutia alebo príkazu, ale návrh, stanovisko, vyjadrenie, odporúčanie.

 

Čl. 4

Zloženie rady školy

 

 1. Rada školy má 11 členov.
 2. Členmi rady školy sú (podľa konkrétnych podmienok školy uviesť zloženie a počty):
  • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
  • 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov,
  • 4 zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy (školského zariadenia)
  • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

 

Čl. 5

Spôsob voľby členov rady školy

 

 1. Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov/detí  navštevujúcich školu (školské zariadenie).
 2. Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy (školského zariadenia).
 3. Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy (školského zariadenia) sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy (školského zariadenia).
 4. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie.
 5. Členstvo v rade školy zaniká z dôvodov ustanovených v  § 25 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z.
 6. Člena rady školy možno odvolať z nasledovných dôvodov:
 1. ak sa nezúčastní rokovania rady školy bez náležitého ospravedlnenia na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach,
 2. ak si dlhodobo riadne neplní povinnosti uložené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto Štatútom.
 1. O odvolaní člena rady školy rozhoduje orgán, ktorý ho ako člena rady školy zvolil alebo delegoval.
 2. Ak sa v priebehu funkčného obdobia uvoľní miesto člena rady školy a je potrebné radu školy doplniť o nového člena, postupuje sa nasledovne:
 1. ak sa jedná o doplnenie člena rady školy z radov rodičov – rada školy sa doplní o rodiča, ktorý nasleduje v poradí podľa počtu hlasov získaných v ostatných voľbách. V prípade, že od ostatných volieb uplynulo viac ako 6 mesiacov, uskutočnia sa nové voľby,
 2. ak sa jedná o zamestnanca školy -  uskutočnia sa nové voľby,
 3. ak sa jedná o delegovaného zástupcu zriaďovateľa – rada školy požiada o delegovanie nového člena.

 

 

Čl. 6

Pravidlá rokovania rady školy

 

 1. Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platné uznesenie je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.
 2. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
 3. Rada školy sa schádza podľa plánu činnosti na príslušný kalendárny rok (a to spravidla štyrikrát ročne), a tiež podľa potreby, ak o to požiada zriaďovateľ, riaditeľ školy alebo najmenej tretina počtu členov rady školy. Žiadosť o zvolanie rady školy sa doručuje jej predsedovi  s uvedením problematiky, ktorá má byť prerokovaná. Predseda rady školy je povinný zvolať radu školy do 14 dní od doručenia žiadosti tak, aby sa rada školy konala do 30 dní od doručenia žiadosti.
 4. Zasadnutia rady školy sú verejné, pokiaľ rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak. Oznámenie o zasadnutí rady školy sa zverejňuje na webovom sídle zriaďovateľa.
 5. Rada školy si na svojom ustanovujúcom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu nadpolovičnou väčšinou všetkých jej členov.
 6. Zasadnutie rady školy vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
 7. Zo zasadnutí rady školy sa zapíše zápisnica, ktorá bude uložená u predsedu.  Zápisnica obsahuje stručnú informáciu o priebehu rokovania, o prerokovávaných témach a o prijatých uzneseniach. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina prítomných. Zápisnicu vyhotovuje podpredseda rady školy, prípadne radou školy poverený člen, v dvoch vyhotoveniach.

 

Čl. 7

Práva a povinnosti člena rady školy

 

 1. Člen rady školy má právo:

a)    voliť a byť volený do funkcie predsedu a podpredsedu,

b)    navrhovať kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu rady školy,

c)    byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d)    hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

e)    predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.

 1. Člen rady školy je povinný:

a)    zúčastňovať sa jej zasadnutí,

b)    zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

 

Čl. 8

Povinnosti predsedu rady školy alebo rady školského zariadenia

 

 1. Predseda rady školy riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Nerozhoduje o  všetkých záležitostiach rady školy samostatne, vždy len spoločne s ostatnými členmi.
 2. Predsedu rady školy v jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda rady školy v plnom rozsahu.
 3. Predseda rady školy:
  1. predkladá na najbližšom zasadaní po ustanovení rady školy návrh štatútu rady školy na schválenie,
  2. zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy,
  3. vypracováva výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.
 1. Výročná správa obsahuje najmä:
 1. prehľad činností, realizovaných radou školy v kalendárnom roku,
 2. prípadné zmeny v zložení rady školy,
 3. prehľad o hospodárení.

Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy a na webovom sídle zriaďovateľa. Jedno vyhotovenie výročnej správy sa poskytne zriaďovateľovi.

 

Čl. 9

Vonkajšie vzťahy rady školy

 

 1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy a jej zriaďovateľa o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok bezodkladne po jeho schválení a prizýva ich podľa potreby na zasadnutia rady školy.
 2. Zriaďovateľ poskytuje na zasadnutie rady školy vhodnú miestnosť, podľa možností  zabezpečuje materiálno-technické vybavenie a zabezpečuje zverejnenie oznámení  o zasadnutí rady školy a výročné správy rady školy na svojom webovom sídle. Riaditeľ školy predkladá rade školy príslušné materiály spravidla v písomnej forme.

 

Čl. 10

Hospodárenie rady školy

 

 1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy (škol. zariadenia).
 2. Rada školy nemá vlastný majetok.

 

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy (školského zariadenia) dňa 4. mája 2017.
 2. Účinnosť nadobúda dňom schválenia v rade školy.

 

 

V Červeníku,  dňa 4. mája 2017

 

 

            v. r.

predseda rady školy


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka